Bestaande bouw

Overzicht energiewetgeving bestaande bouw

Overzicht energiewetgeving bestaande bouw

maandag 23 oktober 2017 - Ruud Gelten

Bedrijven kunnen gemakkelijk verdwalen in de complexe wet- en regelgeving met betrekking tot energie. De verschillende wetten en richtlijnen, zowel nationaal als Europees, zorgen ervoor dat het moeilijk is om alles te overzien. Van Beek presenteert daarom een kort overzicht van de actuele wetgeving voor bestaande gebouwen. Een uitgebreider overzicht kunt u vinden op onze website, of via de website van RVO.

Energielabel utiliteitsgebouwen (EPA-U)

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is door middel van de klassering A++++ t/m G.

Energielabels zijn verplicht bij de verhuur, verkoop of oplevering van utiliteitsgebouwen. Hieronder vallen alle gebouwen met een publieke functie (kantoren, onderwijs, horeca, retail, sport en gezondheidszorg). Het label is verplicht als de oppervlakte van het labelplichtige deel groter is dan 50 m2. Een fabrieksgebouw met een kantorensectie van 60 m2 moet hierdoor dus tóch een label laten opstellen.

Energielabels zijn maximaal 10 jaar geldig. Na deze periode dient u een nieuw label op te laten stellen door een gecertificeerd adviseur.

Labels energiewetgeving

Energielabel C, kantoren 2023

Er is momenteel wetgeving in de maak die stelt dat kantoren (> 100 m2) vanaf 2023 minimaal moeten zijn voorzien van een energielabel C. Het is daarom belangrijk om al in een vroeg stadium vast te stellen wat het label is van uw pand. Zo is er nog genoeg tijd om bouwkundige en installatietechnische verbeteringen uit te voeren.

Installatiekeuringen en onderhoud

Een periodieke installatiekeuring (voortkomend uit de Europese EPBD-richtlijn) is verplicht gesteld voor alle grote koel-, verwarmings- en airconditioningssystemen. De keuring en het onderhoud van stookinstallaties dient te worden verricht door een SCIOS-gecertificeerde onderhoudspartij.

Voor de EPBD keuring van airco’s is een diploma EPBD airconditioningsystemen vereist.

Tijdens de keuring wordt o.a. de technische staat en het rendement van de installatie beoordeeld. De verplichting en frequentie van de keuringen is afhankelijk van het geïnstalleerde totaalvermogen dat per gebouw is opgesteld.

Is een keuring voor uw installatie van toepassing? Onderstaande tabel geeft een overzicht.

Keuring installatie van toepassing

Activiteitenbesluit

Bedrijven en instellingen die een energiegebruik hebben van meer dan 50.000 kWh en/of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten), moeten voldoen aan het activiteitenbesluit.

Het activiteitenbesluit beschrijft de algemene milieuregels voor bedrijven en organisaties. In het besluit staat beschreven dat bedrijven verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Om onduidelijkheden te voorkomen is per bedrijfstak een lijst met erkende maatregelen opgesteld waaraan voldaan dient te worden. Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op een veelvoud aan onderwerpen, waaronder de gebouwschil, verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, perslucht en stoom. Ook zijn er maatregelen opgenomen voor specifieke activiteiten, processen of ruimten, zoals liftinstallaties en serverruimten.

Per 1 juli 2017 en 1-1-2018 zijn diverse branches aan het activiteitenbesluit toegevoegd en is de lijst met erkende maatregelen significant uitgebreid. Het invloed van het activiteitenbesluit wordt hierdoor steeds groter.

Energie-Efficiency Directive (EED)

De Europese Energie-Efficiency Directive verplicht grote bedrijven om iedere 4 jaar een energie audit uit te (laten) voeren. De verplichting geldt bij bedrijven met meer dan 250 fte, een jaaromzet van > € 50 miljoen of een jaarlijks balanstotaal > € 43 miljoen.

In de audit wordt een duidelijke energiebalans weergegeven en worden energiebesparende maatregelen in kaart gebracht, waaronder de erkende maatregelen uit het activiteitenbesluit.

Bedrijven die deelnemen aan de vrijwillige Meerjarenafspraak Energie-Efficiëntie 2001-2020 (MJA3), zijn vrijgesteld van het EED.

Meerjarenafspraken energie (MJA)

De meerjarenafspraken energie (MJA) is een optioneel programma van RVO, waaraan bedrijven en organisaties vrijwillig kunnen deelnemen. Het programma gaat uit van een vierjaarlijkse cyclus, waarin een Energie Efficiency Plan (EEP) dient te worden opgesteld, met besparingsmaatregelen voor de volgende vier jaar. Per jaar wordt een besparing nagestreefd van 2%. Vervolgens wordt dit jaarlijks gecontroleerd door het bevoegd gezag.

Bij deelname aan de MJA wordt vrijstelling gekregen van de verplichtingen van de EED-wetgeving en het activiteitenbesluit. Er wordt aangenomen dat deelnemers met hun EEP reeds aan de eisen voldoen.

Wetgeving bij nieuwbouw

Bij nieuwbouw kunt u te maken krijgen met additionele regelgeving, waaronder:

  • De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)
  • Energieprestatie Gebouwen (EPC / BENG)
  • Het Bouwbesluit

Meer weten?

Wilt u een label of EED rapport laten opstellen of hebt u vragen over bovenstaande wetgeving? Neem dan contact op met uw energie-adviseur van Van Beek.

Dit artikel vormt een onderdeel van de artikelenreeks ‘Ontwikkelingen in de Wetgeving’. 

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.