Wat u moet weten over de Informatieplicht energiebesparing 2019 (update 02-2019)

Er zijn nieuwe belangrijke wetenswaardigheden op het gebied van de Informatieplicht energiebesparing. Lees hier meer over in ons nieuwsbulletin en blijf op de hoogte van de verplichtingen.

donderdag 7 februari 2019

Waarover gaat de informatieplicht energiebesparing?

De overheid verplicht bedrijven om op 1 juli 2019 aan te geven hoever ze zijn met het realiseren van energiebesparende maatregelen. Hierbij wordt uitgegaan van de Erkende Maatregelenlijsten (EML) die door de overheid per bedrijfstak zijn opgesteld. De Informatieplicht Energiebesparing die op 1 juli 2019 moet worden ingediend, is een nulmeting. Over 4 jaar moeten bedrijven die onder de informatieplicht vallen opnieuw rapporteren welke maatregelen zij hebben genomen.

Vanaf 2013 moeten bedrijven met een hoog energieverbruik al voldoen aan de energiebesparingsplicht vanuit de Wet Milieubeheer (Wm). Om bedrijven en handhavers te helpen heeft de overheid Erkende Maatregelenlijsten (EML’s) opgesteld. Dit zijn lijsten met energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar die bedrijven kunnen inzetten om de verplichte energiebesparing te realiseren. Met de informatieplicht moeten bedrijven de overheid informeren welke erkende maatregelen zij al hebben uitgevoerd.

Voor wie geldt de informatieplicht?

Voor alle bedrijven met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar en/of 25.000 m3 gas per jaar, geldt de informatieplicht. 19 branches vallen in deze doelgroep, waaronder zorginstellingen, kantoren, gemeentelijk vastgoed, onderwijsinstellingen en bedrijven met een of meer bedrijfshallen. Let op! Bedrijven krijgen geen brief waarin ze individueel worden opgeroepen dat zij moeten voldoen aan de informatieplicht energiebesparing

Organisaties met EED-verplichting krijgen uitstel tot 5 december 2019

Organisaties die vallen onder de EED-verplichting krijgen meer tijd om aan de informatieplicht te voldoen. Op uiterlijk 5 december 2019 moeten zij de formulieren in het eLoket hebben ingediend.

Organisaties die niet aan de informatieplicht hoeven voldoen

 • Deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3); zij zijn al jaarlijks verplicht rapportages in te dienen (MJA monitoring)
 • Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2 vereveningssysteem zoals is omschreven in artikel 15.51 Wm
 • Deelnemers aan de Europese Emissie Handelssysteem (Emissions Trading System of EU ETS)
 • Type C-inrichtingen volgens  artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer (dit zijn bedrijven met een omgevingsvergunning)

eLoket opent begin 2019 

Vanaf maart 2019 (exacte datum wordt nog bekend gemaakt) kunt u digitaal aangifte doen via het eLoket van de overheid (RVO). De website waar u uw gegevens over energiebesparende maatregelen invult, om te voldoen aan de informatieplicht, is vanaf dan toegankelijk.

Wat heeft u nodig om in te loggen op het eLoket?

Voor het inloggen op het eLoket is e-herkenningssleutel niveau 1 nodig. Hier zijn (jaarlijkse) kosten aan verbonden. Kosten zijn naar schatting 5 à 10 euro per jaar. Let op! Na aanvraag van uw e-sleutel, kan het nog enkele dagen duren voordat het geactiveerd is. Ga voor meer info naar de eherkenning.nl.

Per bedrijf of instelling heeft u één e-herkenningssleutel nodig. Een organisatie kan dus met één e-herkenningssleutel voor meerdere inrichtingen het eLoket invullen. Voor het invullen van het eLoket mag de organisatie ook een intermediair aanwijzen (bijvoorbeeld Van Beek).

Hoe voldoet u aan de informatieplicht?

U voldoet aan de informatieplicht wanneer u uiterlijk op 1 juli 2019 uw digitale aangifte heeft ingediend via het eLoket. 

Welke gegevens moet ik invullen?

Tijdens het EZK evenement (31-1) is het eLoket gepresenteerd. Het eLoket is nog niet geopend, daarom is de complete invullijst nog niet compleet.Wat wel al bekend is, leest u hieronder. 

Voor het invullen van het eLoket heeft u de volgende gegevens nodig:

 • KvK nummer
 • NAW gegevens indiener KvK
 • NAW gegegens intermediair
 • NAW gegevens, bedrijfstak en maatregellijst inrichting
 • Jaarverbruiken van de inrichting
 • Per maatregel (EML) moet een keuze worden gemaakt in de volgende antwoordmogelijkheden: Niet van toepassing / Gedeeltelijk uitgevoerd / Uitgevoerd / Niet uitgevoerd, maar er een alternatieve maatregel getroffen / Niet uitgevoerd.
 • Indien een alternatieve maatregel is getroffen ter vervanging van de erkende maatregel uit de EML, dan moet gemotiveerd worden of die maatregel ten minste een gelijkwaardig energiebesparend effect behaalt.
 • Het toelichten waarom een maatregel niet is genomen is niet verplicht. Wij raden u wel aan om vragen van het bevoegd gezag voor te zijn. 

Hoe wordt gecontroleerd of bedrijven voldaan hebben aan de informatieplicht?

De overheid heeft een database opgesteld met alle bedrijven die vallen onder de informatieplicht. Naast uzelf krijgen vanaf 2 juli 2019 de toezichthouders van de Omgevingsdiensten en andere handhavende partijen toegang tot uw ingediende informatie. Bent u te laat met indienen, dan komt u op een zwarte lijst. U riskeert een dwangsom voor elke maand dat u niet voldoet.

Na 1 juli is het nog wel mogelijk om wijzigingen aan te brengen via het eLoket. De oorspronkelijke rapportage wordt dan niet meer aangepast, maar er wordt een nieuwe rapportage opgesteld door het eLoket, met een nieuw registratienummer.

Binnenkort meer

Binnenkort vullen wij dit artikel verder aan met voor u belangrijke punten, zoals bijvoorbeeld ‘split incentives’. 

onderwijs modern Van Beek

Advies of ondersteuning nodig?

Van Beek weet alles van de actuele energiewetgeving. Wij ondersteunen bedrijven bij het voldoen aan de energiebesparingsplicht. Wij kunnen ook u helpen bij de uitvoering van de informatieplicht. Wij zouden voor u de formulieren van de informatieplicht kunnen invullen. Per bedrijf mag namelijk maar één penvoerder dit indienen. Deze indiener mag ook een gemandateerde intermediair zijn, bijvoorbeeld een energieconsultant van Van Beek. Heeft u interesse in ondersteuning of advies, neem dan contact op met ons.

Webinar terugkijken?

Van Beek heeft op 11-12 2018 deelgenomen aan het RVO webinar 'Informatieplicht energiebesparing'. Dit interessante webinar hebben wij als input gebruikt voor dit nieuwsbericht. Mocht u het RVO webinar ‘Informatie energiebesparing’ van 11 december gemist hebben? U kunt het terugkijken via deze link naar RVO.nl.Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.