Wat u moet weten over de Informatieplicht energiebesparing (update februari 2020)

In dit nieuwsbulletin leest u het laatste nieuws over de informatieplicht energiebesparing.

maandag 10 februari 2020

Moet uw organisatie voldoen aan de informatieplicht? Check het met het RVO stappenplan

Check met het RVO stappenplan wat de informatieplicht voor uw bedrijf betekent. Per sector (bedrijfstak) kan de wet- en regelgeving verschillen. In het stappenplan ziet u of de plicht voor uw bedrijf geldt, welke maatregelen uw bedrijf kunt nemen en hoe het rapporteren in het eLoket werkt. Superhandig dus!

Nieuw! Voldoe aan de informatieplicht met 10 handige tips

Lees de 10 tips van RVO.nl

Voor wie geldt de informatieplicht?

Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u vanuit de Wet milieubeheer (Wm) verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. 19 bedrijfstakken vallen in deze doelgroep, waaronder zorginstellingen, kantoren, gemeentelijk vastgoed, onderwijsinstellingen en bedrijven met een of meer bedrijfshallen. Vanaf 2019 is daar de informatieplicht bijgekomen. Bedrijven die in de doelgroep vallen moeten uiterlijk op 1 juli per inrichting rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen.

Nulmeting

De informatieplicht energiebesparing van 1 juli 2019 is een nulmeting. Over 4 jaar moeten bedrijven die onder de informatieplicht vallen opnieuw rapporteren welke maatregelen zij hebben genomen.

Erkende maatregelenlijsten

Om bedrijven en handhavers te helpen heeft de overheid Erkende Maatregelenlijsten (EML) opgesteld. Dit zijn lijsten met energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar die bedrijven kunnen inzetten om de verplichte energiebesparing te realiseren.

Doel informatieplicht energiebesparing

Deze wettelijke verplichting heeft tot doel energiebesparing en CO2 reductie te versnellen.

Informatieplicht per inrichting

Bedrijven moeten per inrichting rapporteren voor de Wet milieubeheer (Wm-inrichting). In de meeste gevallen zal elke vestiging van uw bedrijf of instelling een 'Wm-inrichting' zijn. In gevallen waar meerdere gebouwen op een terrein met een dezelfde functie staan, kan het bevoegd gezag bepaald hebben dat het hele terrein één 'Wm-inrichting' is. In geval van twijfel kunt u het best contact opnemen met uw gemeente of omgevingsdienst.

Wie is de drijver van een inrichting?

De drijver van de inrichting is degene die met het bevoegd gezag communiceert over vergunningverlening, toezicht en handhaving van de Wet milieubeheer. Er geldt altijd maar één drijver per inrichting. Bij één gebouw kunnen er wel twee of meerdere drijvers zijn, maar alleen als er twee of meerdere inrichtingen in dit gebouw zijn.
Als de eigenaar van een gebouw ook de gebruiker van dat gebouw is, is deze ook de drijver van de inrichting. Bij verhuurde gebouwen of gebouwen waarbij sprake is van meer gebruikers, geldt in het algemeen dat degene die het in zijn macht heeft om de 'overtreding' te beëindigen, aan te merken is als drijver. Vaak is dat de gebruiker van het gebouw. Zijn er meerdere gebruikers in het gebouw, dan is de eigenaar van het gebouw de drijver. Er zijn uitzonderingen. Neem bij twijfel contact op met het bevoegd gezag (omgevingsdienst).

Verantwoordelijkheden gebouweigenaar

De drijver van de inrichting is niet (alleen) verantwoordelijk voor het nemen van alle energiebesparende maatregelen. Vaak is de gebouweigenaar verantwoordelijk voor de gebouwgebonden (erkende) maatregelen. De gebruiker van het gebouw is verantwoordelijk voor de maatregelen die gerelateerd zijn aan de organisatievoering.

Organisaties met EED-verplichting krijgen uitstel tot 5 december 2019

Organisaties die vallen onder de EED-verplichting krijgen meer tijd om aan de informatieplicht te voldoen. Op uiterlijk 5 december 2019 moeten zij de formulieren in het eLoket hebben ingediend.

Organisaties die niet aan de informatieplicht hoeven voldoen zijn:

  • deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3); zij zijn al jaarlijks verplicht rapportages in te dienen,
  • bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2 vereveningssysteem (art. 15.51 Wm),
  • deelnemers aan de Europese Emissie Handelssysteem (Emissions Trading System of EU ETS) en 
  • type C-inrichtingen volgens artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer (dit zijn bedrijven met een omgevingsvergunning).

Aangifte doen via het eLoket

U dient digitaal aangifte te doen via het eLoket van de overheid (RVO).

Wat heeft u nodig om in te loggen op het eLoket?

Voor het inloggen op het eLoket is e-herkenningssleutel niveau 1 nodig. Hier zijn (jaarlijkse) kosten aan verbonden. Kosten zijn naar schatting 5 à 10 euro per jaar. Let op! Na aanvraag van uw e-sleutel, kan het nog enkele dagen duren voordat het geactiveerd is. Ga voor meer info naar de eherkenning.nl.
Per bedrijf of instelling heeft u één e-herkenningssleutel nodig. Een organisatie kan dus met één e-herkenningssleutel voor meerdere inrichtingen het eLoket invullen. Voor het invullen van het eLoket mag de organisatie ook een intermediair aanwijzen. Een consultant van Van Beek zou als intermediair uw zaken kunnen behartigen.

Meerdere KvK-nummers indienen van één concern

Het is mogelijk om als indiener namens meerdere KvK-nummers de rapportage in te dienen. De ondernemingen (KvK-nummers) moeten dan wel gelieerd zijn aan hetzelfde concern. Bijvoorbeeld een concern met franchisenemers. In het eLoket wordt eerst een ‘indiener’ aangemaakt en vervolgens wordt de optie geboden om alle inrichtingen van die indiener toe te voegen (eventueel via de XML-upload). Deze indiener ondertekent de rapportage en is de contactpersoon voor het bevoegd gezag voor de inhoud van de rapportage. De indiener (het concern) moet hiervoor wel gemachtigd worden door de eigenaren van de gelieerde inrichtingen. Een machtigingsformulier vindt u op www.rvo.nl/informatieplicht onder ‘Communicatiemiddelen’.

Hoe voldoet u aan de informatieplicht?

U voldoet aan de informatieplicht wanneer u uiterlijk op 1 juli 2019 uw digitale aangifte heeft ingediend via het eLoket.

Controle informatieplicht?

De overheid heeft een database opgesteld met alle bedrijven die vallen onder de informatieplicht. Naast uzelf krijgen vanaf 2 juli 2019 de toezichthouders van de omgevingsdiensten en andere handhavende partijen toegang tot uw ingediende informatie. Bent u te laat met indienen, dan komt u op een zwarte lijst. Naar verwachting wordt u extra gecontroleerd. Daarnaast riskeert u een dwangsom voor elke maand dat u niet voldoet.

Na 1 juli?

Na 1 juli is het nog wel mogelijk om wijzigingen aan te brengen via het eLoket. De oorspronkelijke rapportage wordt dan niet meer aangepast, maar er wordt een nieuwe rapportage opgesteld door het eLoket, met een nieuw registratienummer.

Advies of ondersteuning nodig?

Van Beek weet alles van de actuele energiewetgeving. Wij ondersteunen bedrijven bij het voldoen aan de energiebesparingsplicht met advies, onderzoek en onze monitoring services. Ook kunnen wij u adviseren of ondersteunen bij de uitvoering van de informatieplicht. Per bedrijf mag één penvoerder de formulieren indienen. Deze indiener mag ook een gemandateerde intermediair zijn, bijvoorbeeld een Van Beek consultant. Heeft u interesse in ondersteuning of advies, neem dan contact op met Van Beek.

EBS verplicht vanaf 2018

Vanaf 2018 is voor veel organisaties het toepassen van een EBS wettelijk verplicht. Check in het RVO stappenplan of dit ook voor uw sector (bedrijfstak) geldt. Van Beek heeft voor deze doelgroep de EBS-tool ontwikkeld. Hiermee krijgt een bedrijf inzicht in het energieverbruik en gaat het bedrijf actief energieverspilling beperken. Klik hier voor informatie over de EBS-tool.

 

 

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.