Actueel en publicaties Blogs Routekaart (2/2): De CO2-routekaart, ontdek onze aanpak

Routekaart (2/2): De CO2-routekaart, ontdek onze aanpak

Blogserie: Routekaart
15 juni 2021
Aanpak Routekaart 2030
Om proactief te werken aan de CO2-reductie doelstellingen van 2030 en 2050 voor maatschappelijk vastgoed zijn de routekaarten in het leven geroepen. Een routekaart beschrijft hoe de doelstellingen van 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2 -reductie in 2050 gerealiseerd kunnen worden.

De sectorale routekaart en portefeuilleroutekaart

Wanneer er wordt gesproken over de routekaart, kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de sectorale routekaart en de portefeuilleroutekaart. De eerstgenoemde beschrijft op hoofdlijnen de ‘route’ voor een gehele sector. Een portefeuilleroutekaart wordt opgesteld door de individuele organisaties binnen een sector. Verschillende branche-organisaties hebben in hun sectorale routekaart aangegeven dat de brancheleden elk een portefeuilleroutekaart moeten gaan opstellen.

 

In het vorige blog heb je in een meer algemene zin kunnen lezen over de routekaart. In deze blog nemen wij je graag mee in de succesvolle aanpak van Vanbeek bij het opstellen van de routekaart.

 

Onze aanpak

Onze consultants werken altijd volgens een vast stappenplan bij het opstellen van een routekaart voor een organisatie. In de onderstaande afbeelding ziet u de stappen. In dit blog wordt elke stap beschreven.

Stappenplan Co2 Routekaart

Stap 1 en 2: Inventarisatie en Bureauonderzoek

Het opstellen van een CO₂ routekaart start altijd met een inventarisatie. Dit is de nulmeting om vast te stellen waar jouw organisatie staat op het gebied van energiemanagement en CO₂ reductie. Daarnaast wordt geïnventariseerd welke rapporten, zoals de EED Energie-audit, Energielabels, Meerjarenonderhoudsplannen, een strategische huisvestingsplan, energiemonitoringsinformatie et cetera, beschikbaar zijn en wordt bepaald of deze bruikbaar zijn voor het opstellen van de routekaart.

 

De verzamelde informatie komt tijdens het bureauonderzoek samen met de inzichten uit de inventariserende gesprekken met de stakeholders. Dit wordt vervolgens zorgvuldig geanalyseerd en uitgewerkt tot de eerste onderzoeksbevindingen, die de basis vormen voor de verdere totstandkoming van de routekaart.

 

Stap 3: Onderzoek op locatie

Na stap 1 en 2 gaan onze consultant(s) de locatie onderzoeken. Het betrekken van alle stakeholders van de verschillende afdelingen staat hierin centraal. Door gesprekken te voeren met alle belanghebbenden, leert de consultant wat er rondom energie speelt binnen de organisatie en welke energetische processen er zijn. Ook wordt onderzocht hoe men intern staat tegenover energie- en CO₂-reductie in de organisatie. Dit laatste is belangrijk omdat het belangrijk is dat de opgestelde CO₂-routekaart een breed (mogelijk) draagvlak moet krijgen.

 

Stap 4 en 5: Doel, strategie en de CO₂ routekaart

Op basis van de informatie uit alle voorgaande stappen wordt een realistisch doel gesteld voor de middellange termijn van +/- 10 jaar. Volgens de Klimaatwet is het doel 49% in 2030, maar of dit haalbaar is, verschilt per organisatie en situatie. In het plan wordt in ieder geval gezocht naar het meest realistische doel.

 

Het is belangrijk dat de doelstelling ambitieus is, maar wel ligt binnen hetgeen dat ook daadwerkelijk haalbaar is voor de organisatie. Om de haalbaarheid te verantwoorden wordt er een duidelijke strategie geformuleerd waarmee de doelstelling gerealiseerd kan worden.

 

Bij het formuleren van doelstelling en strategie staat een integrale benadering centraal. Hierbij wordt gekeken naar de hele organisatie, de bedrijfscultuur, alle processen, techniek, technische haalbaarheid en (uiteraard) energiedata. Deze aanpak wordt vertaald naar de CO₂-routekaart, waarin de concrete maatregelen zijn beschreven die invulling geven aan de strategie. Met de CO2-routekaart heeft jouw organisatie een goed onderbouwd en haalbaar plan, waarmee je gaat werken aan het behalen van de gestelde CO₂-reductie doelen.

 

En dan… vijf tips voor succes!

Na het doorlopen van het stappenplan heeft jouw organisatie een CO2-routekaart. Om dit plan succesvol uit te voeren hebben wij enkele tips voor je op een rij gezet.  

 

Tip 1. Jouw routekaart structureel herzien

De routekaart biedt jouw organisatie handvatten om de juiste stappen te zetten op de natuurlijke momenten in jouw bedrijfsvoering, maar kan niet beschouwd worden als een statisch plan. De omstandigheden in een organisatie, in de techniek en in de wetgeving zijn aan veranderingen onderhevig; niet alles is van tevoren te plannen. Het opstellen van jouw CO₂-routekaart is dan ook geen eenmalige activiteit, maar een structurele aanpak die indien nodig zal worden herzien (aangepast).

 

Tip 2. Integreer de routekaart in al jouw plannen

Ook moet de CO2-routekaart goed ingebed zijn in jouw organisatie. De routekaart moet worden geïntegreerd in de bestaande plannen zoals het MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan), de strategische huisvestingsplannen en de energiestrategieën.

 

Tip 3. Maak energie zichtbaar met energiemonitoring

De voortgang van de routekaart en het effect van de maatregelen dient continu gemonitord te worden. Op basis van cijfermatige inzichten kunnen de plannen en maatregelen op een verantwoorde wijze tijdig worden bijgestuurd.

 

Tip 4. Draagvlak

Om een groot draagvlak voor uw routekaart te behouden, blijft het enorm belangrijk om de hele organisatie (alle belanghebbenden) voortdurend mee te nemen en op de hoogte te houden van behaalde successen, energieprestaties en van jouw (veranderde) plannen.

 

Tip 5. Verantwoordelijkheid

Maak één persoon of meerdere personen verantwoordelijk voor de uitvoering van de CO2-routekaart. Zonder een verantwoordelijke, is er een grote kans dat het plan (de routekaart) in de onderste la belandt. Jouw organisatie loopt dan het risico dat de klimaatdoelstellingen van 2030 niet worden behaald. Het zou zonde van de tijd en geld zijn dat alle inspanningen om de CO2-routekaart op te stellen dan voor niets zijn geweest. 

 

Onze ervaren consultants

Binnen het thema energie en duurzaamheid is de CO₂-routekaart een relatief nieuw begrip. Organisaties uit de cure & care sector én uit het onderwijs werken momenteel aan hun eerste routekaart en langzaam maar zeker krijgt dit vorm.

 

Vanbeek volgt de ontwikkelingen van de routekaarten op de voet. Onze expertise van integraal energiemanagement heeft veel raakvlakken met de CO2-routekaart voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Ons team van ervaren consultants kunnen jouw organisatie goed helpen bij al haar vraagstukken op het gebied van organisatie, energiebeleid, wet- en regelgeving, technische onderzoeken, verduurzaming, energiemanagement en energiemonitoring.

Van Beek Teamconsultancy 2021

Meer weten?

Onze consultants staan klaar om jouw organisatie te helpen met het opstellen van een routekaart. Wil je naar aanleiding van deze blog een vrijblijvend gesprek met een van onze consultants over onze dienstverlening? Of ben je benieuwd wat de consultants van Vanbeek nog meer voor jouw organisatie kunnen betekenen? Laat het ons weten, wij helpen jouw organisatie graag!

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?