Actueel en publicaties Blogs Update wet- en regelgeving energie

Update wet- en regelgeving energie

Kennisblog
25 januari 2023
Wetgeving Energie Update

In het kader van de energietransitie zal de wetgeving de komende jaren regelmatig worden aangescherpt. Met deze periodieke update willen wij jullie blijven informeren over de belangrijkste wijzigingen.

Zoals aangekondigd in de vorige update met betrekking tot de wet- en regelgeving, is  op 1 januari 2023 een aantal nieuwe regelingen in werking getreden op het gebied van energiebesparing. Naast de label-C plicht voor kantoren zijn er diverse ontwikkelingen rondom de informatieplicht energiebesparing, de EED Energie-audit en de nieuwe onderzoekplicht energiebesparing.

Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing moet voor dit jaar (opnieuw) worden ingediend door organisaties met een jaarverbruik boven de gestelde drempelwaardes. Dit betreft een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit óf 25.000 m³ aardgas per jaar.

Voor bedrijven en organisaties die hieraan voldoen, gaat de vernieuwde lijst met erkende energiebesparende maatregelen (EML) gelden. Dit zijn maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar en daarom verplicht om te nemen vanuit de wet milieubeheer. De vrijstelling voor bedrijven met een type B- of C-vergunning komt te vervallen.

De vernieuwde EML-lijst wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant. Deze lijst is uitgebreider in vergelijking met de lijst van 4 jaar geleden. De focus ligt straks niet enkel op besparing maar ook op het vermijden van CO₂-uitstoot. In de vernieuwde EML-lijst wordt er geen onderscheid gemaakt tussen verschillende branches (onderwijs, zorg, horeca etc.). Er is straks dus één EML-lijst voor elk type bedrijf.

Organisaties zijn verplicht om de EML-lijst om de vier jaar te actualiseren en opnieuw in te dienen in het E-loket van RVO. Wij vernemen van verschillende kanten dat er actief gehandhaafd wordt vanuit de omgevingsdiensten.

Typen maatregelen informatieplicht

Portefeuilleaanpak energiebesparingsplicht

Voor grote organisaties (met uitzondering van industrie) met meer dan 20 locaties, opererend in gebieden van minimaal twee Omgevingsdiensten komen in aanmerking voor de portefeuilleaanpak van RVO. De organisatie gaat hiermee een verdergaande commitment aan op het gebied van energiebesparing, want hun vastgoed moet bovenwettelijke energieprestaties leveren, uitgedrukt in Key Performance Indicators (KPI). Deze aanpak biedt grote organisaties meer flexibiliteit en minder administratie én ontvangen zij een vrijstelling op lokale handhaving.

In plaats van de energiebesparende maatregelenlijst (EML) per gebouw, dient er een routekaart te worden aangeleverd. In deze routekaart moet het fossiele energiegebruik met 22% en het finale energiegebruik met 7% te worden verminderd voor 2027. De voortgang moet jaarlijks worden gerapporteerd aan de Coördinerend Inspecteur (CI). Deze wordt toegewezen aan een organisatie en fungeert als eerste aanspreekpunt.

Om mee te doen dient er vóór 15 februari  de Intentieverklaring te worden ingediend bij OmgevingsdienstNL. Daarna dient voor 30 april 2023 de portefeuilleroutekaart te worden ingediend. Bij goedkeuring moet er jaarlijks vóór 30 april een voortgangrapportage aangeleverd worden over het voorgaande jaar. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Erik Deliege (Deliege@vanbeek.com).

Derde ronde Energy Efficiency Directive

Op 1 juli gaat de derde ronde vanuit de energie-efficiëntierichtlijn (EED) van start. Organisaties met hetzij meer dan 250 werknemers, hetzij een jaaromzet hoger dan 50 mln. euro én een balanstotaal van tenminste 43 mln. euro, zijn verplicht om elke vier jaar een EED Energie-audit te laten uitvoeren. In deze audit wordt het jaarlijks energieverbruik gespecificeerd middels een energiebalans en worden alle mogelijke maatregelen per vestiging in kaart gebracht.

Op de maatregelen wordt een kosten-batenanalyse uitgevoerd. De rapportage met daarin het totale besparingspotentieel en de daarvoor benodigde investeringen van een organisatie (concernrapportage) dient te worden ingediend in het E-loket. De audit van de derde ronde dient uiterlijk vier jaar na het indienen van het vorige rapport ingediend te worden. Echter, vanwege corona is de deadline van de tweede ronde uitgesteld geweest. Alle EED-rapportages dienen uiterlijk in december 2024 ingediend te zijn bij RVO.

Nieuwe onderzoeksplicht energiebesparing

Hier bovenop gaat de onderzoekplicht energiebesparing gelden. Elke vestiging van een bedrijf met een jaarverbruik van meer dan 170 duizend m³ gas of 10 mln. kWh elektriciteit moet een vestigingsrapport indienen vóór 1 december 2023.

De rapportage dient het volgende te bevatten:

  • inventarisatie kosteneffectieve maatregelen;
  • uitvoeringsplan voor maatregelen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend;
  • basischeck energiezorg;
  • analyse aandrijving systemen;
  • isolatiescan op verwarmde en gekoelde leidingen en appendages.

De onderzoekplicht geldt voor alle sites in Nederland. Ook voor bedrijven die in het Europese emissiehandelssysteem (ETS) zitten of die voldoen aan de EED-plicht.

Meer weten? Maak een vrijblijvende afspraak met: